تماس

سؤالات مربوط به محتوای نمایشگاه

تلفن: +49 30 959 991 232
فکس: +49 30 609 880 637
service@agrofood.fairtrade-messe.com

www.agrofood.fairtrade-messe.com

سؤالات مربوط به نحوه‌ی برگزاری نمایشگاه‌ها

iran agro, iran food + bev tec, iran food + hospitality, iran ingredients, Agro Pack Iraq Erbil
آقای Paul März
تلفن: +49 6221 45 65 13
فکس: +49 6221 45 65 25
p.maerz@fairtrade-messe.de

www.iraq-agrofood.com
www.iran-foodingredients.com
www.iran-foodbevtec.com
www.iran-agro.com
www.iran-foodhospitality.com

agrofood Ethiopia, agrofood Nigeria, agrofood West Africa
Ms. Freyja Detjen
تلفن: +49 6221 45 65 19

فکس: +49 6221 45 65 25
f.detjen@fairtrade-messe.de

www.agrofood-ethiopia.com
www.agrofood-nigeria.com
www.agrofood-westafrica.com