تماس

سؤالات مربوط به محتوای نمایشگاه

تلفن: +49 30 959 991 232
فکس: +49 30 609 880 637
info@agrofood.fairtrade-messe.com

www.agrofood.fairtrade-messe.com

سؤالات مربوط به نحوه‌ی برگزاری نمایشگاه‌ها

iran agro, iran food + bev tec, iran food + hospitality, iran ingredients
آقای Paul März
تلفن: +49 6221 45 65 13
فکس: +49 6221 45 65 25
p.maerz@fairtrade-messe.de

www.iran-foodingredients.com
www.iran-foodbevtec.com

agrofood Ethiopia, agrofood Nigeria, agrofood West Africa
Ms. Leonie Ganser
تلفن: +49 6221 45 65 14
فکس: +49 6221 45 65 25
l.ganser@fairtrade-messe.de

www.agrofood-plastpack.com
www.agrofood-nigeria.com
www.agrofood-westafrica.com